• Inleiding

Bs D’n Heiakker in Deurne heeft een bijzondere opdracht t.a.v. de hoogbegaafde kinderen. Sinds 2009 hebben wij een afdeling binnen onze school speciaal voor hoogbegaafde kinderen. Met vijf groepen van maximaal 20 leerlingen is de afdeling de afgelopen jaren gegroeid tot een school binnen de school. 
 
Het fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen maakt onderdeel uit van het continuüm van zorg dat door onze stichting, Prodas, is opgezet voor (hoog)begaafde kinderen. De primaire zorg voor deze groep kinderen begint in de reguliere groep; denk hierbij aan het aanbieden van uitdagend materiaal en het begeleiden vanuit het eigen leerproces. Blijkt dit niet voldoende te zijn, dan kunnen kinderen vanaf groep 4 gebruik maken van één van de drie bovenschoolse plusklassen die in 2011 opgestart zijn. Er is een groep hoogbegaafde leerlingen waarvoor dit aanbod niet voldoende is; er kan dan overwogen worden of een overstap naar de Leo-afdeling een optie is.

De LEO-afdeling is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die vastgelopen zijn in het reguliere systeem of dreigen vast te lopen. Aanmelding vindt plaats door ouders en/of school van herkomst. In toenemende mate worden kinderen aangemeld die naast deze primaire problematiek nog andere bijzondere ondersteuningsbehoeften hebben. Uitgangspunt voor aanname is de hoogbegaafdheid leidend is, de secundaire problematiek moet verminderen of verdwijnen wanneer kinderen onderwijs krijgen dat aansluit bij hun begaafdheid.

Onze LEO-afdeling heeft inmiddels een regionale functie. Naast leerlingen uit het voedingsgebied van Prodas, komen de leerlingen ook uit de gehele regio. 

 • Missie

De Leo-afdeling van bs d’n Heiakker heeft als missie fulltime passend onderwijs te bieden voor alle hoogbegaafden kinderen die om welke reden dan ook vastlopen of vast dreigen te lopen binnen het reguliere onderwijs.
 
Binnen het Leo-onderwijs krijgen de kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot evenwichtige, gelukkige, jonge mensen en krijgen ze de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen zodat ze kunnen excelleren. 
 

 • Definitie HB

De Leo-afdeling richt zich specifiek op het hoogbegaafde kind. Dat betekent dat een duidelijke definitie of richtlijn om deze groep te omschrijven erg belangrijk is. Er zijn diverse definities van hoogbegaafdheid te vinden maar ze hanteren allemaal dezelfde kernaspecten. Wij hanteren de definitie van Tessa Kieboom; zij heeft een mooie kijk op het kind als geheel. Tessa Kieboom stelt dat er twee richtingen zijn waarop hoogbegaafdheid zich uit; het zijnsluik en het denkluik. Vanuit het zijnsluik zien we dat kinderen o.a. heel gevoelig zijn, de lat hoog leggen, een groot kritisch denkvermogen en rechtvaardigheidsgevoel hebben.
 Dit maakt dat zij zich in de klas vaak anders voelen. Aan de andere kant staat het denkluik. Vanuit dit aspect zie je dat hoogbegaafde kinderen beschikken over een hoge intelligentie (TIQ 130 of hoger), een groot creatief denkvermogen en hoge motivatie voor het leren. Wanneer hier in het onderwijs geen ruimte voor is wordt een kind als het ware op dieet gezet, krijgt hij/zij leerhonger en kunnen er motivatie-, psychische-, gedragsmatige en/of lichamelijke problemen ontstaan of gaat een kind onderpresteren.
 
Deze kijk op hoogbegaafdheid betekent dat we in het onderwijs de belangrijke taak hebben om aandacht te hebben voor zowel het denkluik (het bieden van cognitieve uitdaging) als ook het zijnsluik (persoonlijkheidsontwikkeling).  

Uitgangspunten van fulltime HB onderwijs


 • Wat biedt het Leo-onderwijs?
   
 1. Groeperen van ontwikkelingsgelijken in kleine groepen van maximaal 20 leerlingen.
 2. Stimuleren van het eigenaarschap voor het eigen leren. We maken leerlingen weer verantwoordelijk voor het eigen leren, laten leerlingen eigen keuzes maken t.o.v. de lesinhouden en de manier van werken. Dat betekent voor sommige leerinhouden dat we maatwerk bieden.
 3. Digitalisering van de leerinhouden; Om kinderen op het eigen niveau te kunnen laten werken en hen keuzes te laten maken over hoe ze het beste kunnen werken, hebben we een aantal digitale methoden. Kinderen werken binnen de Leo-afdeling op een eigen device (laptop, chromebook, tablet..). Naast het gebruik van onlinemethoden zetten we de devices ook in om op verschillende manieren met de stof te kunnen werken.
 4. Nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden om het gebied van leren leren, leren denken en leren (om te) leven. Daarnaast is er ook aandacht voor het aanleren en inoefenen van onderzoeksvaardigheden.
 5. Uitdagend onderwijsaanbod; Het reguliere onderwijsaanbod wordt in beknopte vorm en versneld aangeboden, hierdoor ontstaat er ruimte om het vakkenpakket uit te breiden door verdieping, verrijking en verbreding. De extra vakken doen vaak een beroep op het creatief denkvermogen (creatief denken, creatief schrijven, drama), het analytisch denkvermogen (schaken, filosofie) of het praktisch denkvermogen (science, eigen onderzoekstijd). Er wordt intensief gebruik gemaakt van de ICT mogelijkheden en voor drie vakken krijgen de kinderen les van een vakleerkracht (schaken, science en Chinees).
 6. Ons streven is om kinderen gewoon tot en met groep 8 (12 jaar) op de basisschool les te geven. Zodat ze, tegelijk met hun leeftijdsgenootjes, wanneer ze er qua sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling aan toe zijn, de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Qua leerinhoud kent de Leo geen plafond. Kinderen mogen versnellen op leerstof ook als die leerstof het niveau van de basisschool te boven gaat.
 7. Topdown leren; We starten het onderwijs vanuit het geheel en kijken samen met de kinderen welke deelgebieden ze nog moeten/willen leren.
 8. Deeplevel leren; We zoeken naar diepgang van de leerstof en leggen verbanden tussen vakken en leerinhouden om zo de lesstof meer betekenis te geven. We werken daarom ook met de deellevel projecten van Sonja van Enter.
 9. Kennis opdoen buiten de school in de vorm gastlessen, workshops en excursies passend bij de aangeboden projecten.


Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinator voor het hoogbegaafdenonderwijs Anne Koolen
anne.koolen@prodas.nl of belt u buiten lestijden om met school 0493311018.